Sign image: 0

O gminach

Gmina Gorzków


Walory turystyczne

Walory krajobrazowe oraz przyrodnicze stwarzają podstawy do rozwoju turystyki na obszarze gminy Gorzków. Obszar gminy leży na terenie Wyniosłości Giełczewskiej (będącej częścią Wyżyny Lubelskiej). Ze względu na duże różnice wysokości obszar ten bywa nazywany Małymi Bieszczadami. Najwyższe wzniesienia to wzgórza o wysokości: 295 m n.p.m. przy trasie Chorupnik - Rudnik, 290 m n.p.m. w miejscowości Olesin, 285 m n.p.m. w miejscowości Felicjan, 278 m n.p.m. w miejscowości Góry.

Rzeźba terenu tego obszaru umożliwia uprawianie sportów zimowych, jak również turystyki konnej i pieszej. Klimat, który charakteryzuje się największym usłonecznieniem w Polsce, a także długo utrzymująca się pokrywa śnieżna w zimie, predysponuje do przyjazdu turystów na teren gminy.

Dużym atutem jest bogactwo fauny i flory. Powszechnie występują tu sarna, jeleń i dzik. Z roślinności na uwagę zasługują lasy grądowe oraz zbiorowiska kserotermiczne z wieloma gatunkami chronionymi. Korytarzem ekologicznym rangi regionalnej jest dolina rzeki Żółkiewka wraz z dolinami dopływów. Obszary te objęte są planistyczną ochroną prawną, która warunkuje późniejsze ich zagospodarowanie.

Na terenie gminy Gorzków znajdują się obiekty zabytkowe, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim:

 • XVII-wieczny kościół p.w. św. Stanisława Biskupa I męczennika w Gorzkowie Osadzie.
 • XIX-wieczne dzwonnica i Organistówka w Gorzkowie Osadzie.
 • Kościół polsko-katolicki z początku XX w. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
 • Zespoły dworsko-folwarczne z XIX i XX wieku.

Pozostałe informacje

Gminę Gorzków zamieszkuje 3 763 osób (dane GUS na koniec 2011 r.). Na 1 km2 przypada 39 osób. Powierzchnia gminy wynosi 9668 ha. Użytki rolne stanowią 82,6% ogółu powierzchni gruntów gminy Gorzków, co świadczy o typowym rolniczym charakterze.

Struktury agrarne charakteryzuje duże rozdrobnienie i niska efektywność. Dominującym sektorem jest rolnictwo indywidualne. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r., na terenie gminy funkcjonowało 1270 gospodarstw rolnych.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego w 2002 r. mieszkańcy gminy Gorzków stanowili 1 477 gospodarstw domowych, wśród których dominowały gospodarstwa 1- i 2-osobowe (27% i 24%).

Struktura mieszkańców gminy Gorzków według ekonomicznych grup wieku wskazuje, iż przeważają osoby w wieku produkcyjnym (58,8% ogółu ludności gminy w 2010 r.).

Z terenu gminy Gorzków w 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie zarejestrowanych było 226 osób bezrobotnych (wg najnowszych danych z końca stycznia 2012 r.- liczba ta wzrosła do 235 osób). Wg danych na koniec października 2011 r. wynosiła 15% wobec 12,4% dla województwa i 11,8% dla kraju.

Gmina Rudnik


Walory turystyczne

Gmina Rudnik posiada duże możliwości w zakresie agroturystyki. Utrzymywanie przez mieszkańców koni wierzchowych sprawia, że można tu uprawiać jazdę konną. Dużą zachętą do wypoczynku jest czysty ekologicznie teren o znacznych walorach krajobrazowych.

Gmina położona jest pomiędzy kilkoma ustanowionymi obszarami chronionego krajobrazu, które oddziaływają na jej teren. Należą do nich:

 • Krzczonowski Park Krajobrazowy (od północnego zachodu).
 • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (od północy).
 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy (od wschodu).
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (od południa).
 • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (od południa).
 • Roztoczański Park Narodowy (od południa).

Bogactwem przyrodniczym gminy Rudnik są lasy zajmujące ok. 780 ha jej powierzchni. W miejscowości Bzowiec na obszarze kilku hektarów rozciąga się park, w którym usytuowana jest szkoła podstawowa, stanowiąca w okresie letnim świetną bazę kolonijną. W gminie znajdują się liczne pomniki przyrody, m.in.: kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, topola biała, buk pospolity, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, iglicznia trójcieniowa, klon zwyczajny, robinia akacjowa.

Do najważniejszych atrakcji dziedzictwa kulturowego gminy zalicza się:

 • Zespół dworsko-parkowy w Maszowie Dolnym z XIX w.
 • Zespół dworski w Maszowie Górnym z XIX- XX w.
 • Dwór i park w Wierzbicy k. XVII w. lub pocz. XVII w.
 • Kościół parafialny rzymsko-katolicki Pw. Narodzenia NMP w Płonce. Dzwonnica z ok. 1793 r.
 • Park Dworski w Bzowcu z XVIII, XIX wieku.
 • Cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1918 r.
 • Zabytkowy budynek Urzędu Gminy w Rudniku.

Pozostałe informacje

 • Gmina Rudnik zajmuje powierzchnię 88 km2, zamieszkuje ją 3 305 mieszkańców (stanu na koniec 2011 r.), w 15 sołectwach. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 37 osób/km2, co jest wielkością odbiegającą od wielkości zaludnienia w powiecie krasnostawskim (65 osób/km2) oraz w stosunku do województwa lubelskiego (86 osób/km2).
 • Liczba gospodarstw domowych w gminie Rudnik wynosiła 1 308 według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Dominowały gospodarstwa 1- i 2-osobowe (odpowiednio 28% i 26%). Najmniejszą grupę stanowiły gospodarstwa 3- i 4- osobowe (odpowiednio 15% i 13%). Gospodarstwa 5- i więcej osobowe stanowiły 17,7%.
 • Dane dotyczące struktury mieszkańców według ekonomicznych grup wieku nie są zbyt korzystne dla gminy. Z danych GUS na koniec 2011 r. wynika, iż wyraźna jest przewaga osób w wieku poprodukcyjnym nad osobami w wieku przedprodukcyjnym (24,8% w stosunku do 18,3%). Osoby w wieku produkcyjnym stanowią 56,9%.
 • Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Rudnik utrzymuje się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Według danych GUS na koniec 2010 r. na terenie gminy funkcjonowało 99 podmiotów, z czego w sektorze prywatnym - 91 podmiotów. Największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 76 podmiotów.
 • E-edukacja
 • Multimedia
 • Mapa inwestycyjna

Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]